Gujarat Virtual Shala online Exam four std 9 TO 12 Students see the steps on how to take the exam & Exam Link.
Gujarat Virtual Shala online Exam four std 9 TO 12 Students see the steps on how to take the exam & Exam Link.

You've Lost a File, Now What?નમસ્કાર,


સમગ્ર શિક્ષા, ગુજરાતના હોર્મ લર્નિંગ કાર્યક્રમ અંતર્ગત “સ્વમૂલ્યાંકન” – Student’s WhatsApp-based Mulkyankan આરંભ કરવામાં આવી રહ્યું છે. “સ્વમૂલ્યાંકન” હેઠળ દરેક વિદ્યાર્થીનું WhatsAppના માધ્યમ દ્વારા ખૂબ જ સરળ રીતે ધોરણ અને વિષય-આધારીત બહુવૈકલ્પીક મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે અને તે પછી પરીણામ આધારીત ઉપચારાત્મક અને સંદર્ભ અભ્યાસની લિંક પણ મોકલવામાં આવશે.

સ્વમૂલ્યાંકન અંતર્ગત પહેલી કસોટી ધો.10 માટે તા.02/01/2021 નાં રોજ લેવામાં આવનાર છે. નીચે આપેલ વ્હોટસેપ નંબર ધોરણ-10 નાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવાનો રહેશે તથા આપના તાબા હેઠળની શાળાઓનાં ધોરણ-10 માં અભ્યાસ કરતાં તમામ વિદ્યાર્થીઓ આ સ્વમૂલ્યાંકનમાં ભાગ લે તે આપની કક્ષાએથી સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી. 

આના માટે વિદ્યાર્થીને પોતાનો શાળાનો UDISE કોડનો ખ્યાલ હોય તે સુનિશ્ચિત કરવા દરેક વિદ્યાર્થીને પોતાની શાળાનો UDISE કોડ ખ્યાલ હોય તે કન્ફર્મ કરવાનું રહેશે.


સ્વમૂલ્યાંકન WhatsApp Number: 8595524523 

Screenshot_73

નોંધ : આ નંબરને WhatsApp Learning Gujarat નાં નામથી સેવ કરવાનો રહેશે.

વધુ માહિતી માટે User Manualને અનુસરવી.
virtual%2Bclaas

ઉપરના સ્ટેપ્સ અનુસર્યા પછી આ પ્રકારનો મેસેજ  આવશે

virtual%2Bclaas%2B1

આપનો 
UDISE કોડ નાખશો એટલે આપનો ટેસ્ટ વોટ્સએપ પર જ શરુ થઇ જશે 

Nothing can make you feel more helpless than trying to rescue a file from a failing PC, Mac, or external drive. Maybe it's the trove of family photos that suddenly can't be found in its folder, or the important documents you scanned and saved as PDFs to a now-failing hard drive. Whatever the case, you'll do anything—anything—to get those files back. Relax; you don't have to offer up your firstborn or a kidney to do so. A Data recovery utility may be just the solution you need to get you out of the pickle you find yourself in.

What Can Data Recovery Software Can Do?


Data recovery software can be almost miraculously useful in some situations, and entirely useless in others. The best of the file-recovery apps that we reviewed make it effortless to recover files from traditional spinning hard drives, flash drives, SD cards, and other forms of portable storage, including your phone. They can also retrieve some or all of the data that you otherwise can't access on a failing CD or DVD disk. What they can't do—because no consumer-level software can do it—is recover a file that you deleted from the solid-state drive (SSD) that's probably in your laptop if you bought it in the past year or so, and possibly in your desktop if it's also of recent vintage. For SSD data recovery, you'll need to send your disk to a recovery lab; more on that below. Many of the apps we reviewed have both Windows and Mac versions, and they may be priced slightly differently.
Where data recovery software is most useful is when you mistakenly formatted a thumb drive or a media card without remembering to grab the files already stored there, or if you mistakenly deleted files from your phone. This is the kind of mishap that can happen to anyone. Advanced users often get overeager about emptying the Recycle Bin, and want to get back files they didn't intend to delete forever. If you're using a traditional spinning hard drive, the best recovery software can restore those lost files. A few advanced users—you know who you are—have even deleted whole disk partitions by mistake when performing housekeeping on their hard disks. Again, with a traditional spinning hard drive, recovery software can bring it back in one piece.

All these apps offer to recover lost or deleted files. Some include the ability to make a disk image (or full clone) of a drive so that you can try to recover files from the image or clone instead of from the disk itself. This is an essential feature if you're trying to recover files from a disk that's physically failing, and may continue to fail if your recovery software keeps trying to read from it.

Some data recovery apps also include the opposite of file recovery—permanent file deletion. When you want to make sure that no one can retrieve your data, you can tell these apps to overwrite the data with enough random bytes to make the original data unreadable. Keep in mind that government agencies have tools that can retrieve data from almost anything, but these apps make it impractical even for expert thieves to recover private information from stolen or discarded disk drives.

WATCH VIDEO: HOW TO JOIN STD 9 TO 12 ONLINE TESTWhere Software Fails, Labs May Succeed

Several of the data recovery apps we reviewed come from companies that offer laboratory-based data recovery services—always at a high price. If you can't recover data from your drive with an app, then you can consider getting it recovered by an in-lab service. All of these services claim to recover data even from SSDs. We haven't tested these claims, but all these services won't charge you unless they actually retrieve your data, so it may be worth looking into them in case of real emergencies. Those services—Kroll, Prosoft, and Seagate—that offer mail-in recovery labs are noted in the table above, and you can read about the details of the particular offerings in the full reviews of those services.

A Caveat About SSDs

One failing that bothered us in all these apps—including our top picks—is that they didn't even warn us that we couldn't recover files from an SSD. It's easy for an app to tell whether a drive uses spinning-platter or SSD technology, and easy to tell whether TRIM technology is active in a drive. All of the software we reviewed, both on the Mac and PC, misleadingly told us that they were able to recover deleted files from SSDs—and then disappointed us by providing corrupt and unusable files instead of the ones we wanted. We hope that the next generation of data recovery software is redesigned to make it clear that we can't hope for file recovery on SSDs unless the deleted files are safely in the Recycle Bin—where, of course, they're easy to find without using recovery software.

The reason that data recovery software can't recover data from SSDs is simple. Virtually all current SSDs use so-called TRIM technology that increases efficiency and disk life by clearing disk sectors that are not being used. One result of this is that the data can't be recovered by software, even if the file system retains its record of the sectors where the data used to be. With traditional spinning hard drives and USB flash drives, file recovery is relatively simple. Recovery software can find the location of a file's data even if you've emptied the Recycle Bin, often even if you've reformatted the disk. But once a file is deleted from an SSD, and the Recycle Bin has been emptied, there's no hope of ever getting that file back again, unless you have a backup somewhere.

How to Take Online Exam for Gujarat Virtual Shala


Steps to join the entire education, Gujarati online exam Gujarat Virtual School


Which Data Recovery Software Do You Need?

We found two Editors' Choice data recovery apps for Windows: Kroll Ontrack EasyRecovery and Stellar Phoenix Windows Data Recovery. Ontrack was the best performer in our tests, very slightly outclassing Stellar Phoenix in the number of files it recovered, but Stellar Phoenix has by far the best interface of anything we tried. On the Mac side Alsoft DiskWarrior is an Editors' Choice, for its ability to rebuild entire Mac directories. Prosoft Data Rescue is an excellent choice for getting back the odd document or spreadsheet that you accidentally deleted from your Mac.

Lost data can cause financial problems and emotional heartache. You probably have hundreds of photos and sound files that you can't bear to lose. A reliable backup system is the best option, but data recovery software is the second-best, and sometimes the only, choice available. Look into our suggestions now, so you'll be ready if disaster strikes.

Once you've got your files back, you'll want to regularly back up your work. Our roundups of the Best External Hard Drives, the Best Backup Software, and the Best Cloud Backup Services are good places to start.
Under the home learning program of Samagra Shiksha, Gujarat , online classes of Gujarat Virtual School Std-9 and Std-10 Mathematics (10 AM), Science (11 AM) Std-10 English (2.15 PM) and Std-12 Accounts (12.15 PM), Statistics (1.15 PM), Mathematics (12.15 PM) will be examined on 03-10-2020 . So to participate in this exam, click on the link below and you will see the live video of our channel in front of you. Click on the vide


DiskDigger can undelete and recover lost photos and images from your memory card or internal memory. No rooting necessary!* Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger's powerful data recovery features can find your lost pictures and let you restore them.

You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.

* If your device is not rooted, the app will perform a "limited" scan for your deleted photos by searching your cache and thumbnails.

* If your device is rooted, the app will search all of your device's memory for any trace of photos, as well as videos!

* After the scan is complete, tap the "Clean up" button to permanently delete any items that you no longer need (currently an experimental feature, available only in the Basic Scan).

* You can also use the "Wipe free space" option to erase the remaining free space on your device, so that any deleted files can no longer be recoverable.


For complete instructions, please see http://diskdigger.org/androi
If you need to recover more types of files besides photos and videos, try DiskDigger Pro!
IMPORTANT LINK:

CLICK HERE TO START EXAM LINK
Gujarat Virtual Shala online Exam for std 9 TO 12 Students see the steps on how to take the exam & Exam Link.

0 Response to "Gujarat Virtual Shala online Exam four std 9 TO 12 Students see the steps on how to take the exam & Exam Link."

Post a Comment

Search